Forgatókönyvek

2011, március 5 - 13:30

A „fejlődés” latin szóval „evolutio” azonosságot megőrző változást jelent. A szó szoros értelmében egy élőlény, tág értelemben pedig egy szellemi érték pozitív változása, kibontakozása. Az evolúciós elmélet azt állítja, hogy az élőlények a földtörténet során változnak, általában a bonyolultabb formák felé, és hogy a ma élő több millió faj eredetileg kevés számú, vagy akár egyetlen fajból alakult ki. Az evolúciós elmélettel kapcsolatban erősen megoszlanak a vélemények. A hagyományos evolúciófogalom három nagy pontban foglalható össze: 1.

2011, március 5 - 13:29

A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGÉNEK ALAPÍTÁSA – A SZENTGYÓNÁS A bűnbocsánat szentségének alapítása Péter vallomása (Mt 16, 13-20) Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?" Így válaszoltak: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik másik prófétának." Jézus most hozzájuk fordult: "Hát ti mit mondtok, ki vagyok?" Simon Péter válaszolt: "Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia." Erre Jézus azt mondta neki: "Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a te

2011, március 5 - 13:29

AZ OLTÁRISZENTSÉG ALAPÍTÁSA - AZ EUCHARISZTIA A húsvéti vacsora (Lk 22, 14-21) Mikor eljött az ideje, asztalhoz ült tizenkét apostolával. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, soha többé nem eszem ezt, amíg be nem teljesedik Isten országában.” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt: „Vegyétek és osszátok el magatok közt! Mondom nektek: Nem iszom a szőlő terméséből addig a napig, amíg el nem jön Isten országa.” Az Eukarisztia alapítása.

2011, március 5 - 13:29

Forgatókönyv-felkészítés elsőáldozásra 3. FELKÉSZÜLÉS A SZENTGYÓNÁSRA - FELKÉSZÜLÉS A SZENTÁLDOZÁSRA Felkészülés a szentgyónásra Könyörülj rajtam, Isten (50. zsoltár - részletek) Könyörülj rajtam, Istenem szerető jóságod szerint, és minthogy mérhetetlen a te irgalmad gonoszságomat töröld le rólam! Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem! Fordítsd el bűneimtől arcodat, és töröld el minden vétkem! Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, új és erős lelket önts belém! Ne taszíts el színed elől, és Szentlelkedet ne vond meg tőlem!

2011, március 5 - 13:29

A történelemben sokféle módon próbálkozott az emberiség azzal, hogy megfogalmazza vallásosságát. Az emberi próbálkozások azonban csak töredékében tudták kifejezni az igazságot. Az összes vallásra jellemző egy „legfőbb lény” tisztelete, aki minden lét végső alapja. Az egyes népek elgondolásában ő az élet és halál ura, a világ alkotója és kormányzója. A különböző népek elképzelései szerint a legfőbb lény fölött nincs más úr. Lehetnek hozzá hasonló istenek, de alacsonyabb rendűek, az emberhez hasonlóak. A pogány vallások nem ismerték fel világosan Istent.

2011, március 5 - 13:29

Amióta ember él a földön, a vallásosság hozzá tartozik minden történelmi korban, és minden népcsoportban az emberhez. A vallás kérdése lényeges az ember számára, ezt a témát nem lehet kikerülni. A vallás az embernek Istenhez fűződő viszonya, Istentől kiinduló, és Istenhez vezető út. Aquinói Szent Tamás szerint mindenki vallásos, aki a világ „Istennek” nevezett alapját és célját keresi.

2011, március 5 - 13:29

Az Egyház közössége, amely Isten újszövetségi népe, átvette az ószövetségi imádság szemléletét, az Ószövetség imádságaiból táplálkozott. Izrael fiai az ő egyetlen Istenükhöz imádkoztak, aki hitük szerint állandóan készen állt népe megsegítésére. Istent mindig közel érezték magukhoz, állandó jelenlétében éltek. Isten jelen volt a szentélyben, de azon kívül is mindenütt, és képes is, tud is, akar is segíteni. „Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem, s mert szívem még éjjel is figyelmeztet.

2011, március 5 - 13:28

Az Eukarisztia megalapítása húsvéti vacsora keretében történt. A zsidó hagyományban a húsvéti vacsorán az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztek, és kifejezték reményüket a Messiással elérkező végső szabadulásra. Az Úr parancsa így hangzott: „Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre.” (Kiv 12,14)

2011, március 5 - 13:28

JÉZUS SZAVAI FAUSZTINA NŐVÉRHEZ
"Azt akarom, hogy a bűnösök félelem nélkül jöjjenek Hozzám. A legnagyobb bűnösöknek különös joguk van Irgalmasságomra. Ha bűneik még oly elvetendők volnának is, megörvendeztetnek akkor, ha Irgalmasságomnál keresnek menedéket. Elhalmozom őket szeretetemmel várakozásukon felül. Nem tudom megbüntetni azt, aki Irgalmasságomban bízik!"
"Kívánom, hogy a papok hirdessék a bűnös lelkeknek nagy Irgalmasságomat. "Mondd meg a papoknak, amikor kimeríthetetlen Irgalmasságomat hirdetik, szavaiknak oly erőt adok, hogy tőlük a legkonokabb bűnös szíve is meglágyul."

2011, március 5 - 13:28

Az elsőpéntek a hónap első péntekje, egyben a Jézus Szíve tisztelet napja is. - Alacoque Szent Margit vizitációs nővér a XVII. században felszólítást kapott Jézustól, hogy terjessze Jézus Szíve tiszteletét, és elsőpénteken járuljon szentáldozáshoz. Akik kilenc egymást követő elsőpénteket gyónással, áldozással megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől. Ezeknek az ígéreteknek nyomán az elsőpénteki nagykilenced megtartása széles körben elterjedt az Egyházban és a Jézus Szíve tisztelet legelterjedtebb formája lett.