Bemutatkozás

Kedves Hittansuli-látogatók!
Kedves Érdeklődők!

2016. szeptember 1-ig még lehet jelentkezni a 2016/17-es tanévre
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kántor (BA) szakára

 

kántor alapképzési szak főiskolai BA diplomát ad. A jelentkezők államilag finanszírozott formában tanulhatnak az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. A képzés ideje 6 félév. Az oktatás levelező formában indul, az órák szombatonként vannak, ezért akár nappali tagozatos tanulmányok vagy munka mellett is elvégezhető a képzés.

A kántor szak a gyakorlati képzésre helyezi a hangsúlyt, a liturgikus zenei szolgálathoz szükséges zenei és teológiai ismereteket ad, liturgikus zenei szolgálatra képesít.
 

Felvételi követelmények - pontok számítása

A kántor BA szakra történő felvételhez minimum 280 pont szükséges. Az alábbi érettségi tárgyak közül kettő beszámítására van lehetőség: magyar, matematika, történelem, idegen nyelv. hittan, ének-zene. A felsoroltak közül a jelentkező számára legkedvezőbb két tantárgy pontszáma vehető figyelembe. A felvételin többletpontok szerezhetők.

Kántor szakra jelentkezőknek ének-zene alkalmassági vizsgát kell tenniük a felvételi eljárás részeként. Az alkalmassági vizsga időpontja: 2016. szeptember 1. 12 órakor, helye: Vác, Konstantin tér 1-5.

A vizsga az alábbiakból áll:

1. Egy előadási darab zongorázása kottából (kétszólamú darab),
2. 10 magyar népdal éneklése kotta nélkül,
3. 10 egyházi népének az Éneklő Egyház c. római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva - mindegyiket első versszakkal, kotta nélkül kell énekelni.
4. Lapról éneklés (Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok c. kötetéből).
5. Egyházi elbeszélgetés: Kántor szakon általános egyházi tájékozottság, felkészülést nem igényel.

Az alkalmassági vizsgával kapcsolatban a főiskolán Dr. Köncse Kriszta tanszékvezetőtől érdeklődhetnek a következő elérhetőségen: kriszta.koncse@gmail.com

A jelentkezést közvetlenül a főiskolára kell megküldeni 2016. 09. 01-ig az intézmény saját jelentkezési lapján, amely letölthető a főiskola honlapjáról (www.avkf.hu). A jelentkezéshez csatolni kell a középiskola utolsó két év végi és az érettségi bizonyítványok másolatát, esetleg egyházi ajánlólevelet.

Jelentkezés díja: 5000 Ft. Befizetés módja: Átutalás a 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlára.

Csatolandó dokumentumok

- érettségi bizonyítvány
- középiskolai bizonyítvány
- (plébánosi ajánlólevél – nem kötelező)
- a többletpontok beszámítására vonatkozó igazoló dokumentumok
- esetleges felsőfokú végzettséget igazoló okmány másolata
- az 5000 Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vácon található (Konstantin tér 1-5.), elérhető 25 perc alatt vonattal a Nyugati pályaudvarról.

Bővebb információt a főiskola honlapján (www.avkf.hu), valamint az alábbi e-mail címen kaphatnak: kriszta.koncse@gmail.com

A képzésre már diplomával rendelkezőket is szeretettel vár a főiskola!

 

 

Szakmai továbbképzést indított hitoktatók számára a Győri Hittudományi Főiskola


Továbbképzés indult a Győri Hittudományi Főiskola szervezésében, melynek keretében bemutatóórán és módszertani előadáson vehettek részt a hit átadásában tevékenykedő pedagógusok április 1-jén a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban.

A Nagyné Szammer Éva által tartott harmadik osztályos hittanóra módszertani gazdagságával, pontos ismeretátadásával hozzájárult a résztvevők szakmai fejlődéséhez.

Az órát követően Benkovich Ferenc, az Apor-iskola püspöki megbízottja szólt a megjelent hittanárokhoz, hangsúlyozva, hogy a katolikus pedagógusoknak is szükségük van arra, hogy hitük szépségéről, missziós feladatuk nehézségeiről beszélgethessenek. Buza Ilona, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója a Hittansuli honlapról tartott előadást. A továbbképzés végén Kiss Zoltán intézményvezető örömét fejezte ki, amiért sokan érdeklődtek a továbbképzés első alkalma iránt, és kiemelte, az ilyen találkozások egyik haszna a kapcsolatépítés, a tapasztalatcsere, amely segíti a pedagógusok munkáját.

Varga Józsefné, a Győri Hittudományi Főiskola szakigazgatója elmondta, ez az első lépés a továbbképzések sorában. Április 12-én a győri Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolában tartanak hatodik osztályos bemutatóórát, amire szeretettel várják az érdeklődő kollégákat.

Forrás és fotó: Győri Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír

 

Megjelent az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozat legújabb kötete, a „Csodálatos világ” című környezetismeret munkatankönyv

Csodálatos világ – Környezetismeret munkatankönyv az 1-2. osztály számára címmel újabb kiegészítő tankönyvet jelentetett meg a Szent István Társulat. A könyvet Megyeriné dr. Runyó Anna, főiskolánk oktatója írta, s immár 12. kötete az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozatnak, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a katolikus iskolák és más – akár határon túli – intézmények számára az értékközpontú oktatás-nevelés megvalósításához. A kiegészítő tankönyvekből és tanári kézikönyvekből álló sorozatot Fülöpné dr. Erdő Mária, főiskolánk rektora szerkeszti.

A könyv első osztályosoknak szóló része – az óvodából iskolába lépő gyermek életkori sajátosságainak figyelembevételével – a természet és társadalom alapvető ismereteinek elsajátítását segíti, az évszakok váltakozásának megfelelően. A második osztályosoknak szóló rész az alapismeretek mellett több, a témával kapcsolatos érdekességet is tartalmaz. A szerző, az adott témákhoz kapcsolódva, játékos feladatokkal törekszik a tapasztalatszerzésen alapuló készség- és képességfejlesztésre. A könyvben szervesen illeszkednek az egyházi év fontosabb ünnepeit, szentjeit, illetve a néphagyományokat, népszokásokat bemutató részek. Kiemelendő a zöld jeles napok megjelenése és feldolgozása. A könyv egészét áthatja a környezettudatos életmódra nevelés szemlélete. A versek, szövegrészletek az esztétikai élményen túl, az adott téma feldolgozását segítik, s teszik érdekessé. A könyvben szereplő színes fényképek megkönnyítik az élőlények valóságban történő felismerését, biztosítva ezzel a felfedezés örömét. Az ismeretek összegzését segíti a könyv végén található ábrákkal és feladatokkal összeállított rendszerező, összefoglaló rész.

A könyv egyaránt képvisel hiteles szakmai és katolikus értékeket.

 

Megjelent az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozat legújabb kötete

Irodalom I. Irodalom munkatankönyv az 5−6. osztály számáracímmel újabb kiegészítő tankönyvet jelentetett meg a Szent István Társulat. A könyv immár 11. kötete az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozatnak, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a katolikus iskolák és más – akár határon túli – intézmények számára az értékközpontú oktatás-nevelés megvalósításához. A kiegészítő tankönyvekből és tanári kézikönyvekből álló sorozatot Fülöpné dr. Erdő Mária, főiskolánk rektora szerkeszti.

Az 5−6. osztályosok számára készült kötet (szerzője Dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet) irodalomtörténeti keretbe foglalva ismerteti meg a tanulókat a középkor, a reneszánsz, a barokk és a klasszicizmus vallásos magyar irodalmával. A katolikus szemlélet kialakítását szolgáló szemelvények között középkori legendákat, himnuszokat, imákat, reneszánsz verseket, fabulafordításokat, szerzetesi életrajzokat, históriás énekeket, barokk zsoltárfordításokat, népénekeket, emlékkönyvszövegeket, népköltészeti alkotásokat, klasszicista ódákat, elégiákat és értekezéseket egyaránt olvashatunk. Az ezekben kifejezett értékek a hit, a szeretet, a hűség, a jóság, az elkötelezettség, az állhatatosság, a másokon való segítés, a szolgálat, a hősies helytállás. A szemelvények sokoldalúan láttatják ezeknek az egyes korokban és az egyes emberek életében betöltött szerepét.

A kötetben a más tankönyvekből jól ismert szerzők mellett többek között Gyöngyösi Gergely, Zsámboky János, Káldi György, Pázmány Péter, Virág Benedek nevét is ott találjuk. A szövegek régies nyelvezetének megértését szó- és kifejezés-magyarázatok, mai magyar nyelvre átírt szövegváltozatok segítik. A szemelvények tartalmi értelmezéséhez, a bennük megfogalmazott gondolatok, értékek feltárásához a munkatankönyv kérdéseket és feladatokat tartalmaz. Ezek nemegyszer a témában való elmélyülést, a további kutatást is szolgálják. Az egyes szerzőkhöz, műfajokhoz, irodalomtörténeti korszakokhoz az ismeretszerzést megkönnyítő rövid összefoglalók tartoznak, s ugyanígy a tanulást segítik a fejezetek végén található vizuális ábrákkal összeállított összegző feladatok.

A könyv egyaránt képvisel hiteles szakmai és katolikus értékeket.

 

Átadták az Apor pályázat díjait

Advent első vasárnapján ünnepélyesen hirdette ki Dr. Lukácsi Zoltán a Győri Hittudományi Főiskola rektora és Fülöpné Dr. Erdő Mária a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora a „Miben példakép Apor Vilmos püspök a mai ifjúságnak?” c. pályázat eredményeit.

A két főiskola rektora értékelte a pályázat tapasztalatait, méltatta az eredményeket és örömét fejezte ki a nagy érdeklődés miatt, hiszen az ország minden részéről  igényes pályamunkák érkeztek, amelyek megmutatták a fiatalok hitét és Apor Vilmos püspök iránti tiszteletét. A legjobb pályamunkáért járó díjakat Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök adta át. A rendezvény keretében a résztvevők együtt imádkoztak Apor Vilmos püspök sírjánál és közbenjárását kérték hazánkért és ifjúságunkért, majd megtekintették az Apor Vilmos emlékkiállítást.

Díjazottak

Az esszé kategóriában: 

1. helyezés: Telkes Beáta (17 éves)
A pályamunka megtekinthető ITT

2. helyezés: Horváth Renáta (18 éves) és Mikolás Veronika (18 éves)
A pályamunka megtekinthető ITT

3. helyezés: Takács Réka Orsolya (15 éves) és Füredi Virág (15 éves)
A pályamunka megtekinthető ITT

 

A film kategóriában:

1. helyezés: Pápai Dániel (21 éves) 
A pályamunka megtekinthető ITT

2. helyezés: Mátyás Boldizsár (17 éves) és Horváth Gábor (18 éves)
A pályamunka megtekinthető ITT

3. helyezés: Sági Benedek (18 éves)
A pályamunka megtekinthető ITT

3. helyezés: Vincze Natália (15 éves) és Vincze Mikós György (16 éves)
A pályamunka megtekinthető ITT

 

A legjobb pályamunkák megtekinthetők a www.hittansuli.hu a www.avkf.hu és a  www.gyhf.hu honlapokon.

Gratulálunk a díjazottaknak és minden pályázónak!

 

Értékorientált Pedagógia

A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT TANKÖNYVI SEGÉDANYAGAI ÉS TANÁRI SEGÉDKÖNYVEI (1–12. OSZTÁLY)

A Szent István Társulat tankönyvkiadói tevékenysége közel 150 éve, az Eötvös-féle népoktatási törvény nyomán kezdődött meg. Simor János hercegprímás ezekkel a szavakkal bízta meg a Társulatot a munkával:

„Fontos, hogy a törvény által előírt mindegyik tantárgyban jó tankönyveink legyenek, melyek mind a tudomány haladásának, mind az Egyház hitelveinek megfeleljenek.”

A Szent István Társulat a jelenkori sürgető igényeknek megfelelve, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával új kiegészítő tankönyvsorozatot indított Értékorientált Pedagógia címmel. A sorozat kötetei felölelik a közoktatási tantárgyak 1–12. osztályainak szinte mindegyikét, azzal a céllal, hogy munkatankönyvek és tanári segédkönyvek által a keresztény értékrend alapján tárgyalják egy-egy tantárgy anyagát. A keresztény értékrend ugyanis áthatja az élet minden területét, így a különféle tantárgyak keretében oktatott tartalmakban is szükséges megjeleníteni. Ezt támogatja az Értékorientált Pedagógia program, amely segítséget nyújt az értékközpontú oktatás-nevelés megvalósításában a katolikus iskoláknak és más – akár határon túli – intézményeknek is. A sorozatot Fülöpné Dr. Erdő Mária, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora szerkeszti. 

 

Római Katolikus Hittan Tanterv

Tanmenet az 1. és az 5. évfolyam számára

A további, tanároknak szánt szakmai anyagok letöltéséhez a lapgazdától kell e-mailben (admin@hittansuli.hu) tanári hozzáférést kérni.

Hittankönyv sorozatunk összes kötete megrendelhető a Szent István Társulat vevőszolgálatánál és internetes áruházában.

Beszélgetés Istennel - 1. osztályIsten szava - 2. osztályA Mennyei Atya gyermekei - 3. osztályÉlet a hitben - 4. osztályA Könyvek Könyve - 5. osztályA sziklára épült Egyház - 6. osztályIsten útján - 7. osztályÉletünk Krisztus - 8. osztályBibliaismeret - 9. osztályEgyháztörténelem - 10. osztályKatolikus dogmatika és erkölcstan - 11. osztályLiturgika és alapvető hittan - 12. osztály

Az alábbi katalógusra kattintva megtekintheti

a Szent István Társulat hittankönyveinek részletes ismeretetőjét.